Sic Mundus

Regulamin

1. Wprowadzenie

Poniższy Regulamin opisuje zasady funkcjonowania spółki Sic Mundus, jej gier i Rezerwacji Pokoju – a także prawa i obowiązki spółki Sic Mundus i Klienta. 

Rozgrywki organizowane są przez Sic Mundus sp. z o.o., ul. Szlak 16A/2, 31-161 Kraków, KRS 0000965451, NIP 8982276037, REGON 521715135 (dalej „Organizator”).

Gra toczy się w pokojach („Pokoje”) w budynku („Lokal”) przy ul. Szlak 16A/2, 31-161 Kraków

2. Postanowienia ogólne

2.1 Klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, jego akceptacji oraz poinformowania innych Uczestników (graczy) o jego treści. Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.2 Klient dokonujący Rezerwacji w imieniu własnym oraz Uczestników zobowiązany jest do zapoznania Uczestników z treścią Regulaminu przed dokonaniem Rezerwacji oraz oświadcza, że wszyscy Uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i wyrażają zgodę na związanie jego postanowieniami.

2.3 Dokonując rezerwacji, Klient potwierdza prawdziwość oświadczenia wskazanego w punkcie powyżej oraz bierze odpowiedzialność za działania i zaniechania Uczestników i osób, które wprowadził do Lokalu.

2.4  Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Organizatora i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w niej określonych oraz w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Klientem.

2.5 Podczas gry na Terenie Organizatora Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz zaleceń pracowników Organizatora. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować natychmiastowym zaprzestaniem świadczenia usług przez Organizatora i przerwaniem Gry.

3. Postanowienia szczegółowe i zasady gry

3.1 Uczestnicy (gracze) proszeni są o przybycie dokładnie na godzinę meczu (nie wcześniej).

3.2 Zbyt wczesne przybycie Uczestników może wiązać się z koniecznością oczekiwania przed wejściem do lokalu, aż Pracownik będzie w stanie powitać Uczestników.

3.3 W przypadku zbyt późnego przybycia Uczestników, Pracownicy mają prawo do skrócenia czasu gry w escape roomie o czas spóźnienia.

3.4 Surowo zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie obiektu.

3.5 Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji wpływających na świadomość i stan umysłu nie mogą brać udziału w grze. Pracownicy mają prawo poprosić ich o odejście. W takim przypadku grupa nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp (jeśli została wcześniej uiszczona) lub jest zobowiązana do uiszczenia opłaty z tytułu utraconych przez Organizatora korzyści.

3.6 Z usług Organizatora nie powinny korzystać osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, duszności, problemy z sercem lub układem krążenia, kobiety w ciąży, osoby leczone psychiatrycznie oraz osoby z innymi schorzeniami mogącymi mieć wpływ na ich udział w grze. Jeśli zdecydują się to zrobić, robią to na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczestnika wynikające z udziału osób z ww. schorzeniami.

3.7 Podczas gry surowo zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer wideo, inteligentnych zegarków, kalkulatorów, latarek i innych urządzeń elektronicznych.

3.8 Kategorycznie zabrania się robienia zdjęć i filmów. Wszelkie próby złamania zakazu będą traktowane jako naruszenie własności intelektualnej Sic Mundus sp. z o.o.. z o.o., w wyniku czego zostaną podjęte kroki prawne.

3.9 Telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery wideo, inteligentne zegarki, kalkulatory, latarki i inne urządzenia elektroniczne powinny zostać zdeponowane w specjalnie wyznaczonym miejscu w recepcji przed meczem i odebrane po jego zakończeniu.

3.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobach powstałe z winy uczestników i osób trzecich.

3.11 Zabrania się wnoszenia i używania ostrej lub niebezpiecznej broni, noży, śrubokrętów itp.

4. Rezerwacja pokoju

4.1 Klient może dokonać Rezerwacji za pomocą następujących kanałów: formularza dostępnego na stronach internetowych escaperoomkrakow.com i escaperoomkrakow.pl, telefonicznie pod numerem +48 668 869 847) lub 668 861 608.

4.2 Warunkiem dokonania Rezerwacji i zawarcia umowy jest podanie przez Klienta następujących informacji:
a) Imię i nazwisko klienta
b) Liczba uczestników;
c) Nazwa wybranego pomieszczenia;
d) Data i godzina rezerwacji;
e) Numer telefonu kontaktowego klienta;
f) Adres e-mail klienta

4.3 Po dokonaniu rezerwacji uczestnik otrzyma wiadomość e-mail ze szczegółami rezerwacji.

4.4 (Art. 17 Ustawa o prawach konsumenckich). Bezpłatne odwołanie lub przełożenie gry jest możliwe najpóźniej do 36 godzin przed zarezerwowanym terminem (mailowo: info@escaperoomkrakow.com lub telefonicznie: +48 668 869 847). Odwołanie gry w krótszym terminie niż 36 godziny przed terminem skutkuje obowiązkiem zapłaty przez rezerwującego pełnej kwoty.

4.5 Wykorzystanie Sic Mundus sp. z o.o. jest płatna zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie escaperoomkrakow.com i escaperoomkrakow.pl. Ceny na stronie internetowej są cenami brutto.

4.6 Vouchery można zakupić na stronie escaperoomkrakow.com i escaperoomkrakow.pl. Każdy voucher jest jednorazowego użytku i można go wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

5. Gra

5.1. W grze może brać udział maksymalnie 5 uczestników.

5.2 Podczas gry Uczestnicy są w stałym kontakcie z Mistrzem Gry.

5.3 W pokoju „The Old Toy Store” uczestnicy w wieku do 15 lat mogą grać pod opieką osoby dorosłej lub na podstawie pisemnej zgody opiekunów na udział w grze.

5.4 Uczestnicy w wieku powyżej 16 lat są traktowani jak dorośli gracze, więc formularz zgody nie jest wymagany.

5.5 Gra polega na rozwiązywaniu zagadek logicznych i zręcznościowych. Zadaniem graczy jest wydostanie się z pokoju w określonym czasie. Po tym czasie gra się kończy, a gracze są zobowiązani do opuszczenia pokoju.

5.6 Gra nie wymaga użycia siły fizycznej w celu rozwiązania zagadek. Uszkodzenie jakiegokolwiek przedmiotu w wyniku użycia nadmiernej siły fizycznej uprawnia Organizatora do żądania zwrotu kosztów uszkodzenia.

5.7 Uczestnicy nie otrzymają zwrotu gotówki w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym zakończeniu Gry.

5.8 Pracownicy mają prawo do przerwania Gry:
a) jeżeli zachowanie uczestników narusza zasady przyzwoitości, dobrego wychowania lub współżycia społecznego – pomimo jednokrotnego upomnienia;
b) w przypadku niebezpieczeństwa zagrażającego Uczestnikom;
c) gdy uczestnicy korzystają z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych lub innych urządzeń elektronicznych;
d) w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub zasad Gry przez Uczestników;
e) zniszczenia lub innego niedozwolonego korzystania z Pokoju lub jego wyposażenia;
f) Uczestnicy nie dostosowują się do poleceń Pracowników;
g) podejrzenie, że którykolwiek z uczestników jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
h) niegrzeczne i/lub agresywne zachowanie uczestnika.

5.9. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o przedmioty i meble będące częścią wystroju pomieszczeń.

5.10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

5.11. W przypadku zagrożenia uczestnicy powinni natychmiast skontaktować się z Mistrzem Gry i udać się do najbliższego wyjścia awaryjnego.

5.12. Wszystkie pokoje gier są monitorowane (obraz i dźwięk nie będą dostępne nigdzie indziej). Nagrania mogą być wykorzystywane w celu ochrony własności i bezpieczeństwa uczestników.

5.12. Gracze, którzy świadomie zezwalają na dokonywanie nagrań audiowizualnych lub robienie im zdjęć podczas przyjęcia, wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatora ww. materiałów filmowych lub fotograficznych w mediach społecznościowych.

5.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub osobie z winy uczestników.
19.Uczestnicy zobowiązują się nie przeszkadzać ani nie przeszkadzać innym osobom w grze.
20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestnika są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa.
2. Osoba rezerwująca Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te są podawane podczas procesu rezerwacji. Zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. Dane osobowe są przetwarzane w trakcie świadczenia usług i kontaktu uczestnika z obsługą klienta.
3. Oświadczenia dotyczące danych osobowych mogą być odwołane przez uczestnika w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail lub pisemnie na adres Sic Mundus sp. z o.o. adres.
4. Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
5. Administratorem serwisów escaperoomkrakow.com i escaperoomkrakow.pl jest Sic Mundus sp. z o.o. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@escaperoomrakow.com.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane do celów związanych z rezerwacją i prawidłowym wykonaniem usługi. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w powyższym zakresie. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

6. Skargi

6.1 Reklamacje dotyczące świadczonych usług – zarówno dotyczące rezerwacji, zakupu vouchera, jak i jakości świadczonych usług – można składać na adres e-mail info@escaperoomkrakow.com w ciągu 14 dni od daty zakupu, dnia wykonania usługi lub dnia, w którym usługa miała zostać wykonana. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin i warunki Rezerwacji podlegają prawu polskiemu.

7.2 Strony ustalają, że wszelkie spory powstałe pomiędzy nimi w związku z realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub wynikające ze szkód na osobie lub mieniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sic Mundus sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie.

7.3 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.